Johan Nendels. Hovenier en Boomverzorgingsbedrijf Rossum

Boomverzorging

Een boom is een prominent onderdeel van uw tuin. Het planten en vooral onderhouden van bomen gaat meestal de kennis van een hovenier te boven. Niet bij Hoveniers & Boomverzorgingsbedrijf Johan Nendels . Als specialisten in boomverzorging hebben wij een gecertificeerde European Treeworker in dienst . ‘ETW’s zijn bij uitstek de kenners die alles weten van de juiste manier van aanplanten en de ideale standplaats. Met die expertise zijn we in staat om boom voor boom op de juiste manier te verzorgen, afhankelijk van boomsoort, levensfase en standplaats.

Ook hebben we daardoor meer inzicht in eventuele ziekten, plagen, aantastingen en de maatregelen die moeten worden genomen. Daardoor blijft een boom in de beste conditie en is de sierwaarde van uw kostbare investering maximaal. Het professioneel vellen en rooien van bomen is ook een andere discipline, die gespecialiseerde kennis vereist. Wat dat betreft haalt u met ons, met certificeringen voor onder andere ETW,VCA, Groenkeur en BVC, de maximale zekerheid in uw tuin in huis.

Voor boombeheerders van gemeenten, private partijen en particulieren is de VTA controle (Visual Tree Assesment) een belangrijk onderdeel om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen.

Doormiddel van VTA controle kunnen risico’s tijdig worden ingeschat en mogelijke problemen worden voorkomen. Bij stormschade, stam- en/of takbreuk kan er een schuldvraag ontstaan: wie is aansprakelijk? Bij wet (Nederlands recht) gaat het om schuldaansprakelijkheid: bij eventuele schade door omgewaaide bomen en/o f vallende takken zal de schade-eiser moeten aantonen dat de boomeigenaar nalatig is geweest en/of verweten kan worden dat er geen of onvoldoende zorg is uitgevoerd door de boomeigenaar.

ZORGPLICHT

Een boomeigenaar heeft zorgplicht maar wat houdt dit in: Zorgplicht bestaat uit ‘zichtbare’ controle van de boom en het regelmatig onderhouden. Op basis van rechtspraak moet de zorgplicht bestaan uit:

 • - Algemene zorgplicht (boomcontrole evt. inclusief maatregelen)
 • - Verhoogde zorgplicht (jaarlijkse controle bij verhoogd risico)
 • - Onderzoeksplicht (bomen met zichtbare gebreken benoemen en beperken, risico minimaliseren)
 • In juridisch vakjargon wordt gesproken over voorzienbare schade, een boom wordt gecontroleerd op uitwendige zichtbare gebreken. Hierbij opgemerkt dat het gaat over gebreken die aantoonbaar zijn voordat er schade wordt aangericht. Gebreken welke na schade (ongeval) zichtbaar worden terwijl vooraf niks op een slechte toestand wees, mogen niet mee worden genomen in een aansprakelijkheidsstelling. Het is dus van belang om periodiek een VTA controle te laten plaats vinden om te bepalen waar zich eventuele probleembomen bevinden en in welk stadium deze bomen zich begeven. Om zodoende adequaat een werkplan te hebben en de risico’s te beperken!

  OMSCHRIJVING VTA

  VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op basis van de bouw en het groeigedrag. Hierbij wordt er gericht gekeken naar:

 • - de stamvoet
 • - de stam
 • - de takaanzetten
 • - de takken
 • - de kroon
 • - de zichtbare beworteling
 • - de schors
 • - de aanwezigheid van zwammen
 • - en de aanwezigheid van reparatieweefsel

 • Wanneer er geen zichtbare gebreken worden aangetroffen is de boom goedgekeurd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen 'attentiebomen' en ‘risicobomen’.

 • - Attentiebomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek dat nog geen aanleiding geeft voor een verhoogd risico.
 • - Risicobomen zijn bomen met een zichtbaar gebrek, dat op het moment van de controle al aanleiding geeft tot een verhoogd risico. Om de ernst van dit risico in te schatten zal een uitgebreide inspectie van het gebrek of een nader onderzoek plaats moeten vinden.

 • Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons vrijblijvend.